Moodle 數位教學平台開課研習
(Moodle 開課研習)

本數位教學平台以內容管理系統(CMS)Moodle為基礎建置。

此次研習主要目的是讓教師熟練操作此系統,並運用此系統開課。